hoạt động kỹ năng sống hướng dẫn các em cách chăm sóc cho cây lan tại nhà trường và địa phương