GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Kin Sang Hồ, Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai

Email:  thcspacheo-bx@laocai.edu.vn 

Điện thoại: 0984667299

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên:  

100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn

3. Mục tiêu đào tạo: 


4. Phương châm giáo dục: 


5. Phương thức hoạt động của trường: 

- mô hình học tập bán trú
 

Ban giám hiệu Trường PTDTBT THCS Pa Cheo